REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.astmapodkontrola.pl jest prowadzony przez EMMA MDT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647122, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, posiadającą NIP: 7123322874 i REGON: 365858177.

2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Klientowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134).. 

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

7. Podstawowe definicje:

a) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;

b) Sprzedawca lub Usługodawca – EMMA MDT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, Regon 365858177, KRS 0000647122

c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

f) Sklep Internetowy – sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej: www.astmapodkontrola.pl/sklep

g) Towar – towar sprzedawany w Sklepie internetowym, znajdujący się w ofercie Sprzedawcy;

h) Formularz zamówienia – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

j) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: EMMA MDT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@astmapodkontrola.pl

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1020 3176 0000 5002 0266 8812

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego jest przejście do zakładki „Kup teraz” i wypełnienie formularza zamówienia.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta danych osobowych, wskazanych w formularzu oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz realizacji i obsługi tego zamówienia przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe, jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać miejsce i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Sprzedawca może ograniczyć dostęp Klientowi do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie procesu składania zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług.

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Dostępną metodą dostawy lub odbioru zamówionego towaru jest: przesyłka kurierska, przedpłata.

2. Dostępnymi metodami płatności są: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta opisanej wyżej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

a) Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówiony towar w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Nie dotyczy to towarów zwracanych Sprzedawcy z powodu wady jakościowej, które mogą zostać zwrócone na zasadach opisanych w Rozdziale „Reklamacja i Gwarancja”.

2. W przypadku towarów, innych niż wskazane w ust. 1, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu określonego w pkt 2 rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Konsument może odstąpić od Umowy i otrzymać zwrot pieniędzy pod warunkiem, że odesłany produkt będzie:

  • nieużywany
  • w oryginalnym opakowaniu 
  • z nienaruszoną plombą.

6. Ze względów higienicznych, Sprzedawca nie akceptuje zwrotów towarów, o których mowa w ust. 1 zdaniu pierwszym, po zerwaniu plomby i otwarciu opakowania.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać towar wraz z oryginalnym opakowaniem na adres Sprzedawcy: EMMA MDT Sp. z o.o., ul Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, z dopiskiem „Zwrot” niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przesyłki.

10. W przypadku, gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Warunkiem złożenia reklamacji jest dołączenie do odsyłanego Towaru m.in. zwięzłego opisu wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres EMMA MDT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Gwarancja

1. Urządzenie SMART PEAK FLOW objęte jest okresem 2 lat gwarancji. Obowiązuje ona od dnia zawarcia umowy sprzedaży i musi być potwierdzona fakturą lub paragonem. Urządzenie musi być sprawdzone w momencie zakupu lub w momencie dostawy, a wszelkie roszczenia muszą być niezwłocznie zgłoszone na piśmie do producenta.

2. Niniejsza gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę (według uznania producenta) produktu lub wadliwych części bez opłat za części lub serwis.

3. Gwarancja produktu nie ma zastosowania, według uznania producenta, w następujących przypadkach:

a) Niewłaściwe obchodzenie się, niewłaściwa instalacja, niewłaściwa obsługa urządzenia lub jeśli instalacja nie spełnia lokalnych przepisów technicznych lub bezpieczeństwa.

b) Używanie produktu do celów innych niż wskazane lub nieprzestrzeganie instrukcji.

c) Naprawa, adaptacja, modyfikacja lub ingerencja osób trzecich.

d) Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową konserwacją lub jej brakiem.

e) Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym obciążeniem fizycznym lub elektrycznym.

4. Opisane w niniejszej gwarancji warunki naprawy lub wymiany dotyczą Produktów zwróconych na koszt Sprzedawcy do autoryzowanych centrów serwisowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych centrów, Klient proszony jest o skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Jakiekolwiek nieautoryzowane otwarcie urządzenia unieważnia wszystkie roszczenia gwarancyjne.

5. Sprzedawca pokrywa koszty transportu. Do każdego Produktu lub akcesorium wysłanemu do naprawy musi być dołączone jasne i szczegółowe wyjaśnienie usterki.

6. Producent – Smart Respiratory Products Ltd. z siedzibą w Londynie – zastrzega sobie prawo do wymiany produktu lub dokonania wszelkich niezbędnych zmian. Klient powinien zachować oryginalne opakowanie. Jeśli Produkt jest wadliwy, Sprzedawca prosi o zwrócenie go w oryginalnym opakowaniu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad zawartych w instrukcji obsługi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest EMMA MDT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin; adres e-mail: biuro@emma-mdt.pl.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. W przypadku zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży (oznaczonych jako obowiązkowe) skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe, jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. W przypadku złożenia zapytania za pomocą Formularza kontaktowego, dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta umowa sprzedaży.

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane do momentu wycofania zgody, natomiast w przypadku złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

5. Dane osobowe przekazywać będziemy podmiotom obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, podmiotom realizującym dostawę towaru oraz obsługujących płatności elektroniczne. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

6. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: www.astmapodkontrola.pl/polityka-prywatnosci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2019 r.

2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.astmapodkontrola.pl/regulamin. Regulamin jest udostępniony pod wskazanym wyżej adresem w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity DZ. U. z 2019 r., poz. 134).

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.