POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.astmapodkontrola.pl., zwanego dalej Serwisem.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest: EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647122, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, posiadająca NIP: 7123322874 i REGON: 365858177.

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora danych: biuro@emma-mdt.pl

 

 

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki oraz numer telefonu kontaktowego. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone jako obowiązkowe i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne jednakże konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz realizacji i obsługi tego zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe, jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

 

§3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.

– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją.

– Wystawienie dokumentów księgowania.

c) Kontaktu z Administratorem domeny www.astmapodkontrola.pl

– Obsługi transakcji.

– Przyjmowania sugestii.

– Rozpatrywania reklamacji.

– Rozwiązywania problemów technicznych.

d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oferty oraz zarządzanie aktywnością.

e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes strony www.astmapodkontrola.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

f) Archiwizacji danych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta umowa sprzedaży.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

§4 Czas przechowywania

1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży i rozpatrywania reklamacji, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w tych przepisach w celu realizacji wymogów prawnych w nich zawartych.

 

 

§5 Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

1. Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) Sprostowania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub niekompletności.

c) Usunięcia danych.

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

g) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

h) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby.

i) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres biuro@emma-mdt.pl

b) Na adres: EMMA MDT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

c) Osobiście w siedzibie Administratora.

3. Administrator udziela odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 

 

§6 Pliki cookies

1. Witryna www.astmapodkontrola.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy EMMA MDT Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

 

 

§7 Prawo do zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.